Algemene voorwaarden Jongerenuitjes.com

 
Indien je vragen hebt over onze algemene voorwaarden, kan je ons deze via het contactformulier op de website toesturen. Het streven is dan om binnen 1 a 2 werkdagen jou vraag of vragen te beantwoorden.

 

1. Algemene informatie

 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke voucher die bij Jongerenuitjes.com worden aangeschaft.

1.2 Jongerenuitjes.com is een handelsnaam dat valt onder het bedrijf Hosteldeals.nl gevestigd te Almere en welke is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 599.74.559.

1.3 De meest actuele versie van deze algemene voorwaarden dateert: 8 januari 2015. Jongerenuitjes.com behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te passen.

 

2. Definities

 
2.1 Voucher of Vouchers: Een fysieke danwel een electronische tegoedbon, dat de houder van deze voucher het recht geeft op afname c.q. gebruik van de Aanbieding van de Onderneming. Dit dient binnen de op de Voucher aangegeven Geldigheidsperiode gebeurd te zijn.

2.2 Voucherhouder: De persoon die via de website van Jongerenuitjes.com een Voucher(s) heeft aangeschaft.

2.3 Onderneming: Hieronder wordt verstaan een andere partij dan Jongerenuitjes.com of de daaraan direct gelieerde bedrijven, die de Aanbieding levert en/of beschikbaar stelt. De onderneming kan voor de door haar gedane Aanbiedingen eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren.

2.4 Aanbieding: Hieronder wordt verstaan de goederen en/of diensten die door de Onderneming aan de Voucherhouder zijn geleverd en/of beschikbaar zijn gesteld, zoals gespecificeerd op de Website en op de Voucher.

2.5 Geldigheidsperiode: De periode waarbinnen de Voucherhouder gebruik dient gemaakt te hebben van de Aanbieding. Deze staat van de Voucher dient te worden

2.6 Website: Alle websites in eigendom van Hosteldeals.nl, daarbij inbegrepen sociale media accounts en/of pagina’s óf applicatie, waar de Vouchers verkocht worden.

 

3. Totstandkoming koop

 
3.1 Een koop komt tot stand door de bestelling op de Website te voltooien en te betalen én je van Jongerenuitjes.com een email hebt ontvangen waarin je bestelling wordt bevestigd.

3.2 Jongerenuitjes.com behoudt zich het recht jou bestelling te weigeren of te annuleren indien er een redelijk vermoeden bestaat dat je Jongerenuitjes of de Onderneming benadeeld.

 

4. Vouchers

 
4.1 De Vouchers kunnen alleen bij de Onderneming worden ingewisseld.

4.2 De Voucher dien je bij de Onderneming in te leveren binnen de Geldigheidsperiode. Wanneer deze periode wordt overschreden, vervalt de Voucher automatisch zonder recht op vergoeding of compensatie.

4.3 De Voucher geeft de Voucherhouder geen recht de aanbieding op een bepaald tijdstip te ontvangen. Neem daarom in een vroeg stadium contact op met de Onderneming.

4.4 De Voucher is uitsluitend van toepassing op hetgeen uitdrukkelijk is benoemd in de Aanbieding op de Website. De Voucher is niet inwisselbaar als tegoed voor andere producten en/of diensten van de Onderneming.

4.5 Vouchers kunnen slechts in hun geheel worden ingewisseld, er zal in geen geval restitutie door de Onderneming of Jongerenuitjes.com worden uitbetaald.

4.6 Indien reserveringskosten of andere samenhangende kosten van toepassing zijn op de Aanbieding, zal deze door Jongerenuitjes.com worden geïnd tijdens de aankoop van de Voucher. Deze kosten zullen expliciet op de Website worden benoemd.

4.7 Indien de Onderneming, om onvoorziene redenen, de omschreven Aanbieding niet kan leveren en/of beschikbaar stellen, zal Jongerenuitjes.com jou zo snel mogelijk van op de hoogte stellen. Jongerenuitjes.com zal zich inspannen een vergelijkbare Aanbieding of restitutie van je aankoop aan te bieden.

4.8 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld:
a) is de Voucher geldig voor één persoon;
b) kan de Voucher slechts een keer worden ingewisseld;
c) kan de Voucher alleen bij de Onderneming worden ingewisseld;
d) dien je je te houden aan de instructies zoals deze zijn vermeld op de Voucher.

4.9 De Voucher is uitsluitend voor jouw niet-commercieel privégebruik.

4.10 De Voucherhouder is uitsluitend en alleen verantwoordelijk voor de Voucher. Jongerenuitjes.com of de Onderneming sluiten iedere aanspraken uit voor verloren of gestolen Vouchers.

4.11 Alle gegevens (NAW, betalingsgegevens e.d.) dienen naar waarheid te zijn ingevuld.

4.12 Elke poging om een Voucher in strijd met deze algemene voorwaarden in te wisselen kan – geheel naar eigen inzicht van Jongerenuitjes.com – leiden tot ongeldigheid van de Voucher.

4.13 Het kopiëren van een Voucher die bij Jongerenuitjes.com wordt verkocht, is verboden.

4.14 Handel in een door Jongerenuitjes.com uitgegeven Voucher is niet toegestaan.

 

5. Annulering en restitutie

 
5.1 Binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van je bevestigingsmail van de aankoop van jouw Voucher, heb je het recht deze te annuleren (“Annuleringstermijn”). Wanneer je de Voucher binnen de Annuleringstermijn inwisselt c.q. gebruikt, geef je uitdrukkelijk aan gebruik te willen maken van de door Jongerenuitjes.com te beschikking gestelde Voucher én doe je uitdrukkelijk afstand van het recht jouw aankoop tijdens de Annuleringsperiode te annuleren.

5.2 Een annulering dien je per email aan info@jongerenuitjes.com te verzenden.

5.3 Wanneer je de aankoop van jouw Voucher binnen de Annuleringstermijn en volgens de voorwaarden van deze paragraaf annuleert, zal Jongerenuitjes.com de door jou aan Jongerenuitjes.com gedane betaling binnen 30 kalenderdagen na het verzenden van jou annuleringsmail restitueren.

5.4 De Onderneming is te allen tijde verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de Aanbieding. Indien je door toedoen van de Onderneming problemen ondervind met het gebruik maken en/of ontvangen van de Aanbieding, dien je je direct tot de Onderneming te wenden. Wanneer jij en de Onderneming het niet eens kunnen worden over het probleem, kan je Jongerenuitjes.com een verzoek doen om het probleem tussen jou en de Onderneming op te lossen.

5.5 Jongerenuitjes.com is niet verantwoordelijk voor onjuiste restitutie ten gevolge van de door jou foutief geleverde informatie.

5.7 Wanneer je 30 dagen na het ontvangen van je restitutie weigert, vervallen alle eventuele vorderingen jegens Jongerenuitjes.com en zijn hiermee volledig en finaal geregeld.

 

6. Aansprakelijkheid

 
6.1 Jongerenuitjes.com is niet verantwoordelijk voor:
a) het leveren of ter beschikking stellen van de aanbieding van de Onderneming;
b) de overeenkomst die ontstaat tussen Onderneming en Voucherhouder na het inwisselen van de Voucher.

6.2 Hoewel Jongerenuitjes.com met zorgvuldigheid de informatie op de Website samenstelt, kan het voorkomen dat de Aanbieding of andere informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. Jongerenuitjes.com sluit iedere aansprakelijkheid als gevolg van deze mogelijke onjuistheden uit.

6.3 Jongerenuitjes.com is niet aansprakelijk voor enige andere verliezen of schade die je zou kunnen lijden, met inbegrip van indirecte of gevolgschade.

6.4 Jongerenuitjes.com kan geen garantie geven voor de volledigheid, geschiktheid voor het beoogde doel, of rechtmatigheid van het Aanbieding. Jongerenuitjes.com is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, bruikbaarheid of enig ander aspect van het Aanbieding.

6.5 Jongerenuitjes.com sluit iedere aansprakelijkheid uit indien zij door toedoen van derden , waar zij redelijkerwijs geen controle op heeft, haar verplichtingen niet kan nakomen.

6.6 De hoogte van de aansprakelijkheid van Jongerenuitjes.com zal nooit hoger uitkomen dan het bedrag dat voor de Voucher door Voucherhouder is betaald.

 

7. Overig

 
7.1 Wanneer voorwaarden genoemd in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met het Nederlands recht of niet uitvoerbaar zijn, zullen de overige voorwaarden van kracht blijven. Een dergelijke voorwaarde zal worden vervangen met een voorwaarde die hetzelfde beoogde economische effect benadert.

7.2.1 Met de koop van een Voucher stem je ermee in dat Jongerenuitjes.com jouw persoonsgegevens: voornaam en achternaam, adres, telefoonnummer en zijn e-mailadres worden opgeslagen. Deze gegevens kunnen door Jongerenuitjes.com worden gebruikt om jou Aanbiedingen, nieuws over Jongerenuitjes.com of andere mededelingen toe te sturen.

7.2.2 Je kan op ieder moment, zonder opgaaf van enige reden, Jongerenuitjes.com het verzoek sturen deze informatie niet meer te willen ontvangen. Hiervoor dien je een email te versturen naar info@Jongerenuitjes.com.

7.3 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd bij de rechtbank te Amsterdam.